Liity jäseneksi

Liity Saariston Savotan jäseneksi!
Lähetä yhteystietosi osoitteeseen saaristonsavotta@gmail.com.
Jäsenmaksu on 15 euroa.
Jäsenmaksu maksetaan Saariston Savotan tilille:
IBAN: FI09 5265 0420 0250 16
BIC: OKOYFIHH
Käytä ehdottomasti viitenumeroa 1012.

 

 

Tietotosuojaseloste

Saariston Savotta ry

Rekisteriseloste / Jäsenrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10§, Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Saariston Savotta ry

Y-tunnus 2794029-4

Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari

+358 408409658

2.Yhteyshenkilö

Heidi Tolvanen (sihteeri)

saaristonsavotta@gmail.com

3.Rekisterin nimi

Saariston Savotan jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenistä yhdistyksen toimintaa varten ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Henkilötietojen perusteella jäsenille toimitetaan esimerkiksi jäsentiedotteita. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhdistyslain velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia tavanmukaisesta yhdistysviestinnästä, jäsenpalveluista sekä jäsenviestinnästä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitävältä jäseneltä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, puhelin, sähköposti, liittymispäivä yhdistykseen, jäsenmaksujen maksu, lupa markkinoida sähköpostilla tapahtumista, yhdistyksen- ja alueen asioista.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu pääsääntöisesti jäsenten itsensä ilmoittamina. Tietoja kerätään sekä sähköisen että postitettavan jäsenhakemuslomakkeen välityksellä sekä tapahtumien ilmoittautumisten yhteydessä. Omia jäsentietoja on mahdollista täydentää ja päivittää ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsenvastaavaan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenten erillistä suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei käsitellä manuaalisesti. Tietoja säilytetään sähköisesti, vastuuhenkilönä yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoitusoikeuden omaavat. Jäsen voi niin halutessaan tutustua jäsenrekisteritietoihinsa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos henkilön jäsenyys yhdistyksessä päättyy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.